Social Share Icons

header ads

รวมกิจกรรม Unplugged ฝึกคิดสนุก ๆ


บทความรวบรวมกิจกรรม Unplugged


จัดทำโดย     :    นายวงสวัสดิ์ สิทธิวงศ์
วัตถุประสงค์  : 
        1. ครูผู้สอนที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
        2. นักเรียนสามารถศึกษาจากบทความที่ได้รวบรวมไว้ให้

ท่าไหนใครเป๊ะ...?

Activities 1st

Copy Me

โรโบแก้ว

Activities 2nd

Robo Cups

ระบายสี

Activities 3rd

Coding Drawing

ไม้ขีดไฟ เรียงให้สุด...

Activities 4th

As much as you can do


                ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ได้กล่าวว่า - "Computer Science Unplugged หรือ CS Unplugged เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการใช้กิจกรรม การเล่นสนุก บัตรคำ ปริศนา เกม กระดาน ดินสอสี อุปกรณ์ และสิ่งรอบตัวมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

                        กิจกรรม CS Unplugged ฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นฐานต่อยอดการศึกษาต่อในศาสตร์อื่นอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ต้องการให้ได้แถวที่เรียงลำดับความสูง ด้วยวิธีการจัดลำดับ (sorting algorithm) แบบต่างๆ เช่น การจัดเรียงแบบ Bubble Sort โดยเทียบความสูงคนที่ยืนติดกันทีละคู่ ให้คนที่ตัวสูงกว่าขยับไปด้านขวา ทำซำ้เช่นนี้เรื่อยไปจนได้การจัดแถวที่เรียงลำดับความสูงครบทุกคน วิธีการนี้ผู้เรียนสามารถเข้าใจอัลกอริธึมในการจัดเรียงข้อมูลผ่านกิจกรรมการจัดแถวนี้ได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์"

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น